Missió-Visió-Valors

MISSIÓ

La missió d'”Esclat” consisteix, bàsicament, en acompanyar i donar suport als diferents estaments del barri en risc d’exclusió social, infants, joves i famílies, i promoure al màxim el desenvolupament integral de les persones menys afavorides.

VISIÓ

Volem treballar i incidir en la realitat de precarietat que ens envolta, sovint poc visible, ajudant les famílies, especialment els infants i joves a la seva normalització social i al seu benestar.

Pretenem promoure i fomentar la creació dels serveis adequats per tal d’ajudar les famílies en les seves carències econòmiques, culturals, laborals i socials, per facilitar  al màxim la seva inserció en el seu medi i en el conjunt de la societat.

Per tot això, volem establir col·laboració amb els diferents ens públics, federacions, entitats  i agents socials, per tal que quan es formulin polítiques socials es tinguin en compte els interessos  i necessitats dels mes desfavorits .

Tenim la voluntat de fer-ho amb transparència, rigor i passió, per tal d’aconseguir resultats eficaços en els nostres projectes, que estan orientats a corregir al màxim els desequilibris socials i  col·laborar en una  justícia equitativa.

VALORS

Compromís social.

Les nostres decisions i accions van encaminades a aconseguir una societat cada vegada més equitativa, respectuosa i, sobretot,  a  incentivar polítiques de suport adreçades als més dèbils.

Respecte per la diversitat cultural i confessional

En una societat, com la nostra, amb una gran diversitat cultural i religiosa,  volem  afavorir la convivència i el respecte entre tots. Tot procurant la plena integració social de tots els seus components  el respecte als valors mutus.

Defensa dels drets dels infants i joves.

Atenem les necessitats dels  infants i joves sense exclusions i en la seva diversitat, d’acord amb la “Convenció dels Drets dels Infants de Nacions Unides”.

 Igualtat d’oportunitats 

Gestionem accions per tal de garantir i dotar de recursos als infants, joves i les seves famílies, empoderant-los, per tal de evitar processos crònics i trencar cercles d’exclusió social.